Algemene voorwaarden HairFree Laserclinic

HairFree Laserclinic hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “HairFree Laserclinic” verstaan HairFree Laserclinic gevestigd te Utrecht, aan de Amsterdamsestraatweg 381, 3551 CK Utrecht.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die HairFree Laserclinic opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor definitieve ontharing met behulp van de door HairFree Laserclinic te hanteren laser en bijbehorende hulpmiddelen.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de HairFree Laserclinic.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval HairFree Laserclinic voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.8 Het blad Voor- en Nazorg dat u heeft ontvangen bij uw afspraakbevestiging(en) samen met de algemene voorwaarden maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen HairFree Laserclinic en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan HairFree Laserclinic tot behandeling.

2.2 HairFree Laserclinic is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan HairFree Laserclinic door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van HairFree Laserclinic.

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

3.3 HairFree Laserclinic kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

4 Informatie

De cliënt dient HairFree Laserclinic tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

5.2 De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling

6.1 Cliënt betaalt de behandeling contant of per pin voordat zij in behandeling gaat of meegenomen wordt naar de behandelkamer.

6.2 Indien HairFree Laserclinic de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van HairFree Laserclinic onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.

6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van HairFree Laserclinic niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. HairFree Laserclinic is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. HairFree Laserclinic is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.6 Bij betalingsachterstand is HairFree Laserclinic bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen HairFree Laserclinic indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij HairFree Laserclinic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt. Wanneer de cliënt besluit een pakket af te nemen bij HairFree Laserclinic is hij/zij verantwoordelijk om het volledige bedrag van het pakket te voldoen, ook indien de cliënt zelf tussentijds besluit om de behandeling niet voort te zetten.

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij HairFree Laserclinic af te zeggen.

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal HairFree Laserclinic een bedrag van € 79,- (zegge: negenenzeventig euro) bij betreffende cliënt in rekening brengen, te vermeerderen met kosten.

7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door HairFree Laserclinic is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van HairFree Laserclinic, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig van de afspraak.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van HairFree Laserclinic leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door HairFree Laserclinic afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien de verzekering de aansprakelijkheid om welke reden dan ook niet dekt of indien HairFree Laserclinic niet gedekt is voor de aansprakelijkheid dan is de aansprakelijkheid van HairFree Laserclinic beperkt tot het bedrag van de factuur. HairFree Laserclinic is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens HairFree Laserclinic.

8.2 HairFree Laserclinic kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.

8.3 HairFree Laserclinic is niet aansprakelijk voor verbranding, huidbeschadiging, of welke huidreactie dan ook, na of als gevolg van de laserbehandeling(en).

8.4 HairFree Laserclinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

8.5 Tatoeages, piercings , moedervlekken, pigmentvlekken, lichaamsvreemde eigenschappen, huidafwijkingen, of welke afwijking op de huid dan ook hebben een verhoogd risico op huidbeschadiging door de laserbehandeling(en). HairFree Laserclinic is niet aansprakelijk voor welke huidbeschadiging en/of huidreactie dan ook als gevolg van voornoemde lichaamseigenschappen.

8.6 HairFree Laserclinic heeft ten aanzien van de door haar behandelde cliënt(en) een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. HairFree Laserclinic zal zich naar beste kunnen inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. HairFree Laserclinic aanvaardt geen aansprakelijk in het geval dat, ondanks het betrachten van de beste inspanningen, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.

8.7 HairFree Laserclinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) haargroei door eventueel uitstralende warmte van de laser op ander lichaamsdelen of als gevolg van het scheren van de behandelde lichaamsdelen.

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door HairFree Laserclinic, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. HairFree Laserclinic en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

Op de tussen HairFree Laserclinic en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging

12.1 HairFree Laserclinic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.